Skip to main content

Jacinta

Jacinta Heijmans (Haarlem 1948), is de dochter van de bekende materieschilder Eduard Heijmans (1912-1972), wiens werk nog steeds over de hele wereld te zien is. Hoewel ze het schilderen met de paplepel kreeg ingegoten - in haar ouderlijk huis kwamen vaak collega's van haar vader over de vloer, onder wie beroemde schilders als Zadkine en Anton Heijboer - begon Heijmans, autodidact, haar carrière pas op latere leeftijd.

Inmiddels heeft het werk Heijmans internationale bekendheid verworven. Kenmerken voor haar doeken zijn bontgekleurde droom- en fantasiefiguren. Hun organische, woekerende vormen symboliseren vruchtbaarheid, geboorte, groei, schepping en verbondenheid. Hier mengen zich levensvreugde en mysterie op fascinerende wijze en leiden tot een magisch schouwspel.

"In de wereld van Jacinta Heijmans worden wij meegesleept door een op drift geraakte fantasie die dansende vormen in zinderende kleuren doet verschijnen, die een wereld voortovert van archetypische, archaïsche en feeërieke vertellingen, sprookjes uit duizend en één nacht, bijbelse wonderen, een verre vreemde wereld vol magische krachten."

Nico van der Endt, Galerie Hamer

“Jacinta Heijmans schept vrij en ogenschijnlijk voor de vuist weg. In vaak felle neonkleuren schildert zij bij voorkeur het postmoderne leven in wereldsteden die minstens tien keer groter zijn dan Amsterdam. Haar beeldtaal is echter niet leeg en onoverzichtelijk maar doet eerder surrealistisch aan en is mede daarom een mer a boire voor het collectief onbewuste.
Behalve haar grote onbevangenheid, haar kinderlijke dramatiek en vrolijk aandoende ironie, valt op dat Jacinta Heijmans er met haar ‘bewustzijnsverruimende’ taferelen, die ook wel wat van tekenfilms hebben, glansrijk in slaagt de grote postmoderne leegte op gepaste lichtvoetige afstand te houden. Met haar nieuwe serie De Ark van Noach lijkt zij een nieuwe weg in te slaan. Haar werken worden gelaagder, haar verf transparanter en de kunstenaar lijkt zich meer te laten leiden door invloeden van buitenaf: andere culturen en verhalen uit vroegere tijden. Jacinta Heijmans is ongezien en onverwacht op weg een eigen universum te scheppen. Haar schilderijen zijn transportmiddelen voor de ziel. Verplichte kost voor elke sjamaan in opleiding!”

George Moormann, dichter en uitgever/ hoofdredacteur De Zingende Zaag

“Het zijn schilderijen die zich volledig onttrekken aan elke kunsthistorische plaatsing; schilderijen die uit een heel persoonlijke noodzaak tot uitdrukking voortkomen, los van alle stromingen en richtingen die het debat in de beeldende kunst op dit moment bepalen.”

Architect Cees Dam

“Ik zie er een hang naar het surrealisme in, plus een sterke behoeft aan dynamiek; een heftigheid die zowel door figuren als kleuren wordt bewerkstelligd. Ik zeg surrealisme, omdat Heijmans' voorstellingen uit het onderbewuste tot een nieuwe realiteit omvormt. Omdat zij het fantastische en reële combineert, waarvan de uitbeeldingen indirect in relatie staan tot menselijke emoties, driften en angsten.”

Schrijver programmamaker Milo Anstadt

Galerie Hamer Amsterdam 1999

Filmpje AVRO/TROS

Interview De Kring, Amsterdam

English

Jacinta Heijmans (Haarlem, 1948), is the daughter of the renowned figurative painter Eduard Heijmans (1912-1972), whose work can still be seen all over the world. Even though she learnt about art on her father's knee, as it were, (his colleagues, including the well-known artists Zadkine en Anton Heijboer were regular visitors to their home), Heijmans was self-taught and did not begin painting until later in life.

Since then, Heijmans' work has achieved international acclaim with the brightly coloured dreamlike, phantasmagoric figures so typical of her canvasses and iron sculptures. Their raw, rampant forms are symbolic of fertility, birth, growth, creation and connectedness. Joy of living is intriguingly mixed with mystery to provide a magical theatrical display.

"In Jacinta Heijmans’ world we are carried away by a roving fantasy which invokes dancing forms in shimmering colours; which conjures up a world of archetypal, ancient fairy-tales, tales from a thousand and one nights, biblical miracles and remote, an alien world full of magical forces."

Nico van der Endt, Gallery Hamer

"Jacinta Heijmans creates freely and ostensibly off the cuff. Her favourite themes are scenes of post-modern life in great capital cities at least ten times larger than Amsterdam, which she paints in often vivid neon colours. Yet her imagery is not bare or obscure, but tends rather towards the surreal, thus provide a bottomless well for the collective unconscious.Besides her complete lack of inhibition, her childlike dramatics and her cheerful irony, Jacinta Heijmans seems magnificently able to keep the great post-modern void at a suitably graceful distance with her ‘psychedelic’ scenes, slightly reminiscent of cartoon films. In her new series De Ark van Noach (Noah’s Ark), she appears to be taking a new avenue. Her works are more layered, her paint more transparent, and the artist apparently allows herself to be led more by external influences such as different cultures and stories from ancient times. Imperceptibly and unexpectedly, Jacinta Heijmans is on the way to creating her own universe. Her paintings are vehicles for the soul. Compulsory fare for all shamans under training!"

George Moormann, poët and publisher, De Zingende Zaag

"Her paintings refuse to be put into any art-historical context. They arise from her very personal need for self-expression, regardless of the trends and styles determining the current debate on the plastic arts in the Netherlands."

The architect Cees Dam

"I can see a leaning towards surrealism and a strong need for dynamics: an intensity created by both her form and her colours. I say surrealism because Heijmans converts impressions from the subconscious to a new reality; because she combines the fantastic with the real, and these depictions are indirectly related to human emotions, passions and fears."

Author and producer Milo Anstadt

Jacinta Heijmans (nata ad Haarlem nel 1948), é la figlia di un famoso pittore materialista Eduard Heijmans (1912-1972), che ha opere d'arte sparse in tutto il mondo. Ha cominciato giá in tenera etá a dipingere e, nella casa paterna arrivarano pittori conosciuti come Zadkine e Anton Heijboer- cominció Heijmans, autodidatta la sua carriera in etá avanzata.

Nel frattempo il lavoro di Heijmans fu guardato internazionalmente . Le caratteristiche principali dei suoi quadri sono delle figure colorate fantastiche ed appartenenti al mondo dei sogni. Le forme organiche e simbiotiche simbolizzano fertilitá, nascita, crescita, creazione e relazione. qui si mescolano la gioia della vi ed il mistero in un'affascinante maniera fino ad essere magici.


'Nel mondo di Jacinta Heijmans veniamo trascinati da una corrente di fantasia con forme danzanti, colori che si uniscono ad un mondo arcaico , archeotipo, racconti di mille e una notte, miracoli biblici,
ed un mondo lontano dalla realtá con poteri magici'.

Nico van der Endt, Galerie Hamer

Italiano

'Jacinta Heijmans dipinge liberamente e con creativitá.Con Ccolori da neon dipinge in eccezional modo la vita postmoderna delle metropoli dieci volte piú grande di Amsterdam. La lingua dell'immagine non é piú vuota e non visuale ma surreale 'un mare da bere' per la collettivitá incosciente.
A parte la spregiudicatezza, la sua ironia drammatica e felice, si puó notare che rassomigli ai cartoni animati. La nuova serie dell'Arca di Noé sembra essere una nuova via per lei. i suoi lavori sembrano piú trasparenti e l'artista sembra essere influenzata dall'esterno: altre culture e storie dei tempi che furono. Jacinta Heijmans é senza dubbio e senza essere vista sulla via del suo proprio universo. i suoi quadri sono un mezzo di trasporto per l'anima. Qualsiasi sciamano potrebbe imparare da lei!'.

George Moorann, poeta ed editore/ direttore capo De Zingende Zaag


'Sono pitture che si possono adattare in qualsiasi luogo; pitture che vengono da un bisogno personale, fuori da qualsiasi corrente e direzionate ai vari dibattiti artistici.'

Archietetto Cees Dam

'Vedo una corrente surrealista, piú un bisogno di dinamismo; una pesantezza che si estrae da figure colorate. Dico surrealismo perché i capolavori degli Heijmans vengono da un inconscio fino ad arrivare ad una realtá. Visto che il fantastico i mescola con il reale e le immagini indirettamente sono in relazione con le emozioni umane e paure.

scrittore e programmatore televisivo Milo Aanstadt